کفش کار | کفش ایمنی از گذشته تا به حال یکی از ضرورت های ایمنی هر فردی قبل از شروع فعالیت بوده است . که این امر با سخت گیری های اخیر وزارت کار در خصوص ایمنی محیط و حفاظت فردی بر اهمیت این مسئله افزوده است . دلایل بسیار زیادی وجود دارد که چرا باید از کفش ایمنی مناسب و منطبق با شرایط محیطی استفاده بکنیم. همان طور که…